Vigtige juridiske bemærkninger

Anvendelsesbetingelser

Ved at anvende oplysninger på Hovals hjemmesider erklærer brugeren sig indforstået med følgende bestemmelser.

Indhold, aktualitet og ansvar

Trods alle normalt rimelige forbehold kan tekniske unøjagtigheder, udeladelser eller typografiske fejl i indholdet på Hovals internetsider ikke udelukkes. De oplysninger, der stilles til rådighed på de enkelte internetsider fra Hovals landeselskaber, er klassificeret som landsspecifikke. Hoval kan trods den største omhu ikke udelukke, at der kan hentes enkeltstående oplysninger, som ikke er eller kun delvist er i overensstemmelse med de juridiske rammebetingelser for de enkelte landeselskaber. Hoval påtager sig intet ansvar for korrekthed, fuldstændighed, sikkerhed, aktualitet og lovlighed for de oplysninger, der offentliggøres på Hovals internetsider, dette gælder især prislister, planlægningsdokumentation, betjeningsvejledninger, kataloger, producenterklæringer, hydraulik- og strømskemaer og lignende.

Nogle links på Hovals internetsider linker til internetsider tilhørende tredjemand. Disse internetsider har Hoval ingen indflydelse på. Hoval påtager sig intet ansvar for korrekthed, fuldstændighed, sikkerhed, aktualitet og lovlighed for indhold og links til andre internetsider samt for enhver type tilbud, produkter og (tjeneste-)ydelser, der kan findes her.

Intet bindende tilbud

Som udgangspunkt er ingen elementer på Hovals internetside bindende tilbud til brugerne af siden. Hvis Hoval ønsker at opfordre til afgivelse af tilbud eller undtagelsesvis vil afgive et bindende tilbud på internetsiden, vil Hoval klart og utvetydigt gøre opmærksom på dette. Opstår der tvivl om dette, skal brugeren antage, at Hoval ikke vil afgive et bindende tilbud.

Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold på Hovals internetsider er underlagt Hovals ejendomsrettigheder. Enhver form for mangfoldiggørelse, distribution, udnyttelse eller ændring, – også i uddrag – er uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hoval forbudt. Alle oplysninger, som stilles til rådighed på Hovals internetsider med henblik på download, må udelukkende anvendes til information, planlægning eller erhvervelse af produkter/systemløsninger fra Hoval.

IDA-onlineportal

Adgangen til IDA-onlineportalen sker alene efter Hovals vurdering. Brugeren kan under ingen omstændigheder gøre krav gældende på baggrund af den tildelte adgang til IDA-onlineportalen. Hoval kan til enhver tid afbryde eller indstille IDA-onlineportalen. Brugeridentifikationen og den tilhørende adgangskode samt de oplysninger, der findes på IDA-onlineportalen, skal behandles som værende personlige og fortrolige. Udlevering af adgangskode og/eller oplysninger til tredjemand uden tilladelse fra Hoval er forbudt. Enhver overtrædelse af dette forbud medfører omgående spærring af adgangen til IDA-onlineportalen samt eventuelt erstatningskrav fra Hoval. De konkrete anvendelsesbetingelser samt garanti- og ansvarsfraskrivelse gælder også for anvendelsen af de oplysninger, der stilles til rådighed på IDA-onlineportalen.

Garanti- og ansvarsfraskrivelse

Besøget på Hovals internetsider, anvendelsen af den information, der findes på siderne samt anvendelsen af de anførte oplysninger og tilbud sker for brugerens egen risiko og på eget ansvar.

Hoval udelukker uden begrænsning ethvert ansvar for direkte og indirekte skader, skader af enhver art opstået som sideeffekt, opstået på grund af mangler eller som følge af mangler, tab eller udgifter, som tillægges brugeren eller tredjemand i forbindelse med adgangen eller afbenyttelsen af Hovals internetsider eller dele heraf samt anvendelsen af de oplysninger, der stilles til rådighed på siderne eller links til internetsider tilhørende tredjemand. Ansvarsfraskrivelsen gælder i samme omfang i tilfælde af, at anvendelsen af oplysningerne på disse internetsider af årsager af hvilken som helst art umuliggøres eller begrænses for brugeren. Ansvar udelukkes især for mistet indtjening,

fejlydelser af enhver art på internettet (f.eks. driftsafbrydelse, funktionsfejl, vira, skadelige komponenter, terrorhandlinger etc.), misbrug fra tredjemands side (indsigt i data, kopiering osv.) samt tab af programmer eller andre data i dine informationssystemer. Dette gælder også, selvom der på Hovals internetsider eventuelt gøres opmærksom på muligheden for sådanne skader.


Databeskyttelse

Kundedata

Når du besøger vores internetside, gemmer vi forskellig information. Nogle data oplyser du selv under registreringen til tjenesteydelser, f.eks. navn, adresse og interesseområder. Andre, ikke personlige data, gemmes af hensyn til tekniske processer, f.eks. IP-adresser. Du oplyser andre data, når du gør brug af bestemte tjenesteydelser, når du bestiller varer eller tjenesteydelser eller når du tager direkte kontakt til os.

Anvendelse og videregivelse af data

Vi behandler dine data under udførelse af vores tjenesteydelser, til pleje af kundekontakt samt til udvikling og udformning af vores tilbud.

Hoval garanterer, at dine personlige data hverken sælges, byttes eller udlejes eller på anden måde gøres tilgængelige for tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke. Undtaget herfra er udleveringen af data til myndigheder, hvis de juridiske forudsætninger er til stede og Hoval opfordres hertil.

Som kunde hos os giver du samtykke til, at vi indsamler og anvender sådanne oplysninger og at vi kan behandle dine data i markedsføringsøjemed inden for Hoval-gruppen. Ved spørgsmål samt fremsættelse af krav om oplysnings- og berigtigelsesrettigheder bedes du henvende dig til kontaktadressen på det enkelte Hoval-landeselskab.

 
Close

More information


Cookies

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.


Terms of use

Privacy policy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.